Subscriu-te al nostre butlletí i rep totes les novetats

EducacióFeminismesUncategorized

Realitat actual i idees de canvi per una major presència de dones als estudis d’Activitat Física, Educació Física i Esport

Actualment, a les Ciències de la Salut el 69.3% de matrícules són de dones, i a les titulacions tècniques només ho són el 25.5% segons els dades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 2016. Algunes investigacions remarquen que els estereotips de gènere incideixen a l’hora d’escollir els estudis post-obligatoris i universitaris. En aquest paraigües d’elecció, hi situem els estudis en l’àmbit de l’educació física, l’activitat física i l’esport que han patit una evolució en quan a la presència de dones.

La presència de dones als estudis de Ciéncies de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE)

Les matrícules als estudis de CAFE a tot Catalunya pateixen una evolució diferenciada en quan a les matrícules femenines i a les masculines. S’ha detectat que a mesura que s’amplien les places en aquests estudis, les matrícules masculines augment. En canvi les matrícules femenines es mantenen, atribuint aquest fet a que les notes de tall que obtenen les noies són superiors a les dels nois. D’aquesta manera en un període de 15 anys s’ha passat del 39.3% del curs 2000-2001 al 17.3% al curs 2014-2015. Com a conseqüència de la davallada del percentatge de dones matriculades, el número de titulades disminueix, per la qual cosa, també trobem menys dones professionals i, per tant, un mercat laboral desigual.

Els magisteris diferenciat per gènere segons l’especialitat

Per una altra banda, les carreres universitàries vinculades amb l’educació experimenten una major presència de dones entre la comunitat estudiantil. La majoria de magisteris (infantil, primària, educació especial, llengües, musical), per no dir tots, tenen una taxa de matriculació femenina de més del 90%, a excepció de l’especialitat d’educació física amb un percentatge de dones situat entre el 40 i el 50%. Aquesta dada ens dóna a entendre que els estereotips de gènere a l’esport i a l’educació física hi són molt presents, doncs condicionen una elecció d’estudis amb marca de gènere, de forma dicotòmica, indicant el que és adequat per a unes i no tant per a uns altres.

Els cicles formatius: la poca presència femenina

Els estudis de formació professional vinculats a la família de l’activitat física i l’esport pateixen la mateixa tendència fins ara descrita. Les matricules masculines augmenten a mesura que s’ofereixen més places formatives i les matrícules femenines es queden pràcticament igual. Això vol dir que la corba del percentatge de dones es va reduint, passant del 34% al curs 1999-2000 a un 18% al curs 2016-2017, reduint-se a gairebé la meitat la presència d’alumnes.

On volem arribar?

Al llarg d’aquest treball hem pogut veure que, el número de noies a les universitats catalanes i espanyoles ha augmentat, de la mateixa manera que ha augmentat el número de noies que practiquen esport durant el seu temps lliure. Aquests dos factors, però, no han afectat a l’evolució de la presència de les noies en els estudis relacionats amb l’educació física, l’activitat física i l’esport, doncs tendeix a disminuir.

Segons les dades analitzades, el camp acadèmic de les CAFE s’allunya, cada vegada més, de la manera de veure i viure l’activitat física, l’educació física i l’esport per part de les dones. Sota la interpretació de la teoria de l’aprenentatge social, la possible tipificació sexual d’aquesta àrea de coneixement en base a les creences socials interfereix en el desenvolupament de l’interès de les noies cap aquests estudis. Aquest aspecte pot implicar que el procés de masculinització s’incrementi encara més, ja que els valors i actituds imperants en l’educació física es transmeten d’una generació a una altra dels professionals de l’àmbit.

El problema és molt més complexa que incorporar dones a aquesta àrea de coneixement, es tracta de representar la pròpia configuració del camp de coneixement i incorporar aquells valors propis de la cultura femenina.

On hem d’incidir?

A partir de les dades obtingudes, es poden treure diferents reflexions sobre l’interès que desenvolupen les noies i els nois cap aquests estudis. Els factors que incideixen en aquest interès, són les experiències prèvies que han viscut els i les adolescents en el camp de l’educació física i l’esport, és a dir, si han tingut bones experiències en quan a la seva pràctica esportiva fora de l’horari lectiu i en l’assignatura d’Educació Física.

Ens hem de plantejar si les noies perceben les professions de l’esport com una opció pel seu pel futur laboral, i si aquestes professions compliran amb els objectius que elles es plantegen aconseguir.

I finalment, hem de reflexionar sobre les persones que poden influenciar en l’elecció d’aquests estudis, doncs, s’ha comprovat que la família és un gran agent d’influència en quan a no escollir els estudis de CAFE, en canvi el professorat, entrenadors/es o amistats tenen un fort potencial per animar a cursar CAFE. Ara bé, els nois reben molts més feedbacks positius que les noies en quan a aquesta selecció.

Sobre aquestes reflexions, tal com diuen a la Guia de bones pràctiques de gènere en els estudis de la família de les Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE), podem incidir:

a) Diversificant la imatge dels estudis, fent-la més propera als interessos de les noies

b) Incrementant la presència de dones en les imatges de difusió dels estudis per ampliar l’horitzó acadèmic i professional

c) Treballant amb les institucions educatives i de formació per tal de desenvolupar un pla d’acció per a la incorporació de les polítiques de gènere a la institució

d) Treballant amb el professorat des de l’àmbit universitari als cicles formatius a l’educació física de primària i secundària. Una de les accions a realitzar de forma immediat seria la creació d’un guia de bones pràctiques en perspectiva de gènere per al professorat d’Educació Física de les escoles de primària i secundaria.

 

Pedrona Serra i Anna Vilanova

Articles relacionats
Feminismes

Algú sap què fan els enginyers?

Drets socialsFeminismes

Cuidar als que cuiden

Feminismes

La revolució serà amorosa o no serà

Feminismes

25N: Per totes, avui i sempre

Encara no estàs subscrita?

Deixa'ns el teu correu i et mantindrem al dia del nostre contingut